Dotychczasowe definicje sztuki

Pierwsza definicja sztuki z jaką się spotykamy to ta, która pochodzi z czasów średniowiecznych. Wówczas oznaczała ona tyle samo co zbiór pewnych umiejętności i postępowanie zgodnie z nabytą wiedzą i regułami, które te umiejętności określały. Sztuka wiec w czasach starożytnych i średniowieczu oznaczała tyle co umiejętności czyli określała sztukę pewnego rzemiosła. Wówczas do sztuki zaliczały się takie rzemiosła jak malarstwo, rzeźby, garncarstwo, krawiectwo czy retoryka lub strategia. Ważne jest, że ta definicja skazała poezje na wyjście poza ramy sztuki, ponieważ nie była tworzona na podstawie określonych i zapisanych reguł, jednym słowem nie mieściła się w ramach sztuki. Sztuka renesansu czyli odrodzenia to dziedzina, która otwiera się na powoli na podział miedzy nauka a sztuką. Z jednej strony w tej epoce rodzi się zamiłowanie do matematyki i uczeni próbują zapisać wszystko z matematyczna dokładnością. Z drugiej jednak strony sztuka zaczyna wyrywać się z pewnych ram i jest sprzeciwem w stosunku do poprzednich jej koncepcji. W siedemnastym i osiemnastym wieku rozpoczęły się spory dotyczące nazewnictwa sztuki. W trym wieku tez zaczyna funkcjonować pojecie sztuk pięknych do których zaliczają się malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka a także, wymowa, poezja, taniec i teatr. Jest to ważny moment dla historii sztuki, ponieważ oznacza uniezależnienie od rzemiosła i daje możliwość zaistnienia artystom. Wówczas tez pojawiają się takie pojęcia jak oryginalność, indywidualizm, nowatorstwo związane ściśle z wyrażaniem uczuć, wewnętrznym przymusem tworzenia, rozwiązywaniem problemów ogólnoludzkich. Aktualnie pomimo wielu jeszcze ewolucji i nurtów opisujących sztukę czy dziedzin sztuki pojawia się pojęcie sztuki minimalnej, które w swym znaczeniu obejmuje malarstwo i rzeźbę. Funkcje sztuki również ewaluowały na przestrzeni wieków, ale ich określenie jest mniej złożone i prze wszystkim służy człowiekowi. Podstawowe funkcje sztuki to przede wszystkim funkcja estetyczna, komunikacyjna, poznawcza, etyczna, metafizyczna, emocjonalna, terapeutyczna, ludyczna, użytkowa i wychowawcza.